Activitati


 

A. Întărirea capacității de management în toate do­me­niile de activitate ale Fede­ra­ției Naționale „OMENIA” (conducere, siste­me de operare și management, ser­vicii oferite, relații externe, advocacy)

 1. Inițierea demersului de creare a unei structuri de supraveghere la nivelul Federației și implicit a unor reglementări privind standardele de performanță și a unor norme de risc;
 2. Dezvoltarea capacității de management a Federației:
 • Monitorizarea permanentă a agendei publice cu privire la problematica persoanelor vârstnice, micro­fi­nanțare și desfășurarea de activită­ți concrete de instruire și dezvoltare a competențelor pentru ma­na­gementul C.A.R.P.-urilor;
 • Editarea unui nou manual de management al asociațiilor case de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • Realizarea, împreună cu organizații neguver­na­mentale partenere sau alți colaboratori, a unor materiale și suporturi de curs;
 • Dezvoltarea resurselor umane din cadrul asociațiilor C.A.R.P. membre, prin participarea la sesiunile de instruire organizate de autorități publice centrale și locale și alte ONG-uri;
 1. Dezvoltarea filialelor județene și a asociațiilor membre: con­solidarea filialelor județene, continuarea atra­ge­rii unor C.A.R.P.-uri neafiliate, înființarea de noi asociații C.A.R.P. în orașe și comune mari din toate județele țării. Des­­chiderea de către asociațiile C.A.R.P. a unor filiale, su­cur­sale și casierii zonale în localități limitrofe celei de re­șe­din­ță.
 2. Vizite de lucru ale conducerii Federației la filialele și asociațiile membre;
 3. Organizarea de schimburi de experiență între filialele județene și asociațiile membre;
 4. Organizarea și participarea membrilor Comitetului Director al Federației la ședințele filialelor județene;
 5. Organizarea de întâlniri între Comitetul Director și membrii Parlamentului Seniorilor pe tematici precum incluziunea socio-financiară a persoanelor vârstnice și alte probleme stringente ale acestora;
 6. Publicarea în paginile Revistei OMENIA și a altor pu­bli­cații ale C.A.R.P.-urilor, pe blog-uri, media socială, de articole privind managementul financiar și organi­za­țio­nal, incluziunea socio-financiară a persoa­nelor vârst­nice, drepturile persoanelor vârstnice;
 7. Actualizarea platformei online Omenia TV cu materiale vi­deo relevante despre activitățile C.A.R.P.-urilor mem­bre, pentru o mai bună promovare a rolului și impac­tu­lui a­ces­­­­tora în viața comunității, promovarea îmbă­trâ­nirii a­c­­­­ti­ve și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârs­tnice;
 8. Actualizarea permanentă a site-ului Federației cu infor­ma­ții relevante despre activitatea sa și a asociațiilor mem­­bre.
 9. Oferirea de suport și consultanță asociațiilor membre pentru crearea site-urilor proprii, pentru o mai bună promovare la nivel local.

B. Consolidarea activității de creditare și economisire în cadrul caselor de aju­tor reciproc ale pensionarilor

 1. Informatizarea activității structurilor de creditare în toate asociațiile membre;
 2. Îmbunătățirea calității documentelor utilizate în structurile de creditare și a infrastructurii acestora în conformitate cu noile prevederi legale, elaborarea de proceduri și norme interne de lucru, inclusiv furnizarea de informații suficiente și accesibile membrilor pentru o mai bună respectare a drepturilor acestora;
 3. Achiziția de noi programe informatice pentru a răspunde nevoilor de eficiență și de creștere a performanței activității C.A.R.P.-urilor;
 4. Identificarea de noi produse de creditare în funcție de prevederile legislației în vigoare și solicitările membrilor, evoluția pieței financiare a creditelor pentru nevoi personale în România și posibilitățile fiecărei asociații C.A.R.P.;
 5. Elaborarea unui curs de educație financiară și antreprenorială pentru organele alese și personalul C.A.R.P.-urilor;
 6. Editarea unei broșuri de educație financiară pentru membri;
 7. Organizarea de schimburi de experiență în interiorul Federației sau cu alte instituții financiare, inclusiv C.A.R.S.-uri și cooperative de credit, cu tematici precum:
 • Indicatori de prudențialitate;
 • Folosirea instrumentelor moderne de evidență;
 • Utilizarea legală, corectă, eficientă şi prudentă a fondurilor disponibile ale asociaţiilor c.a.r.p.;
 • Măsuri preventive pentru evitarea neregulilor și inega­li­tăților în activitatea de creditare;
 • Măsuri legale pentru recuperarea restanțelor la împru­muturi;
 • Măsuri adecvate de protecție a fondurilor sociale ale membrilor. Soluții legale pentru acordarea de împrumuturi membrilor deținători ai pensiei sociale;
 • Analiza posibilității și oportunității introducerii instru­mentelor moderne de plată a împru­muturilor către membri (studii privind utilizarea cardurilor în sistem propriu sau parteneriat).

C. Consolidarea obiectivelor, programelor și proiectelor de asistență socio-me­di­­cală la domiciliul persoanelor vârstnice și în cadrul instituțiilor proprii, prin ofe­rirea de consultanță și suport asociațiilor membre pentru accesarea de fon­duri nerambursabile și granturi/sponsorizări

 1. Oferirea de suport și consultanță C.A.R.P.-urilor membre în procesul de acreditare ca furnizor de servicii sociale și licențiere a serviciilor sociale;
 2. Implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile și subvenții pentru realizarea unor obiective sociale des­tina­te membrilor persoane vârstnice (centre reziden­ția­le, cantine sociale, centre de zi, centre de îngrijire la do­mi­ciliu etc);
 3. Organizarea de campanii sociale și umanitare de strângere de fonduri pentru realizarea de obiective sociale și ajutorarea vârstnicilor aflați în risc de exclu­zi­une socială, medicală și financiară.

D. Promovarea extinderii și diversificării de către asociațiile membre a activități­lor de socializare, consiliere psiho-socială și a terapiilor ocupațio­nale pentru per­soa­nele vârstnice

Colaborarea cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și instituțiile centrale și locale pentru acordarea de facili­tă­ți persoanelor de vârsta a treia în instituțiile de artă din țară:

 • Acces gratuit în spațiile publice ale instituțiilor de cultură și artă pentru activitățile organizate sau desfă­șurate de asociațiile C.A.R.P.;
 • Acces la expoziții, spectacole, gratuit sau la tarife reduse pentru grupuri organizate de pensionari;
 • Acordarea de invitații la activități aniversare, come­mo­rative;
 • Continuarea colaborării cu departamentele social, filantropic și cultural, pelerinaje și mijloace media ale Bisericii Ortodoxe Române și ale altor culte religioase;
 • Încheierea de către filialele județene și asociațiile C.A.R.P. a unor înțelegeri, protocoale, parte­ne­riate cu Biserica Ortodoxă, reprezentanții altor culte re­cu­nos­cute de lege, Consilii Județene, Primării, DGAPSC-uri, în scopul îmbunătățirii calității vieții membrilor noștri.

E. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu structuri federative și rețele ale in­sti­tuțiilor financiare nebancare care oferă incluziune financiară, organizații ale vârst­nicilor membre AGE Platform Europe, alte asociații internaționale și na­țio­nale; Dezvoltarea de parteneriate strategice cu autorități publice cen­trale și locale, agenți economici, mass-media

 1. La nivel internațional
 • Inițierea unor contacte cu organizații, structuri fede­rative și rețele ale instituțiilor financiare ne­ban­care care oferă incluziune financiară;
 • Extinderea cooperării în cadrul Platformei AGE Europe cu organizațiile membre, includerea cât mai multor tematici de interes de la nivel european în agenda Federației;
 • Implicarea ca parteneri în proiecte internaționale în domenii precum: incluziunea socio-financiară,turism pentru vârstnici, produse și servicii specifice eco­nomiei de argint, învățarea pe parcursul întregii vieți, anti-discriminare, drepturile vârstnicilor etc;
 • Promovarea instrumentelor de lucru elaborate în cadrul platformelor organizațiilor care oferă inclu­ziune financiară și a Platformei AGE (ghid de bune practici, cercetări, studii, recomandări de politici publice, directive europene);
 • Participarea constructivă la Adunarea Generală a Platformei AGE, ședințele Consiliului de Administrație AGE, schimburi de experiență, conferințe și alte activități internaționale desfășurate de această plat­for­mă europeană;
 • Colaborarea cu ADR Flandra în baza protocolului în­che­iat prin desfășurarea de schimburi de ex­pe­riență.
 1. La nivel național
 • Dezvoltarea parteneriatelor între Federație, filiale județene și asociații membre cu Societatea Română de Cruce Roșie și filiale județene de Cruce Roșie în beneficiul persoanelor vârstnice aflate în risc social sau în alte situații de vulnerabilitate;
 • Desfășurarea de activități comune cu Fundația TON în baza protocolului de colaborare încheiat;
 • Participarea la festivalurile organizaţiilor neguvernamentale şi la alte activităţi organizate de societatea civilă;
 • Menţinerea permanentă de către filialele judeţene şi asociaţiile c.a.r.p. a unor relaţii de informare reciprocă cu Poliţia Comunitară şi de Proximitate pentru prevenirea faptelor infracţionale la adresa vârstnicilor;
 • Participarea constructivă la şedinţele Comitetelor de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă prefecturi.

F. Asigurarea unei evaluări eficiente a activității Fede­ra­ției și dezvoltarea sis­te­mu­­­­lui de monitorizare și reacție rapidă (comu­ni­ca­re de criză) la nivelul Fe­de­­rației

 1. Organizarea de şedinţe operative ale Biroului Per­ma­nent şi Comitetului Director, prin participare directă sau online, pentru luarea unor măsuri în situaţii neprevăzute (extreme);
 2. Perfecţionarea activității comisiilor permanente de spe­cialitate şi crearea comisiilor temporare, pe problematici precum directive europene privind creditarea etc;
 3. Elaborarea de informări, analize şi studii pe probleme de specialitate ce vor fi prezentate Comitetului Director.

G. Dezvoltarea activită­ți­lor de advocacy (ac­ți­uni pentru influ­en ­ț­a­rea agendei pu­­bli­ce) pentru promo­va­rea unei vieți decente pentru persoanele vârstnice, a îm­­bă­tr­â­nirii active, a soli­da­ri­tă­ții între generații, a ce­tățeniei partici­pa­tive și a in­cluziunii socio-financiare

Activitățile de advocacy se vor desfășura în perioada 2019 – 2023 con­form Strategiei de Advocacy pentru perioada 2019 – 2023.

H. Identificarea și dezvoltarea activităților și serviciilor specifice economiei so­ci­ale și economiei de argint prin care se asigură locuri de muncă, servicii și produse adaptate nevoilor persoanelor vârstnice și sustenabilitate financiară

 1. Informarea asociaţiilor membre prin mijloacele media proprii şi alte publicaţii destinate vârstnicilor despre for­mele de dezvoltare ale economiei sociale în ţările membre ale Uniunii Europene şi în România;
 2. Organizarea de schimburi de experiență, mese rotunde şi simpozioane, privind formele de dezvoltare ale economiei sociale în asociaţiile case de ajutor reciproc ale pensio­narilor;
 3. Participarea la festivalurile, simpozioanele, atelierele de lu­cru şi conferinţele organizate de actori ai economiei so­ciale;
 4. Participarea la târgurile dedicate economiei sociale cu produse lucrate în cadrul unităţilor economice cu perso­nali­tate juridică proprie, a atelierelor de producţie, reparaţii și prestări de servicii, a cercurilor şi şedinţelor de terapii ocu­paţionale;
 5. Sprijinirea asociațiilor membre în atestarea ca întreprinderi de economie socială și accesarea de granturi pe astfel de linii de finanțare.

I. Controlul, evaluarea și ­ con­­solidarea activității eco­­nomico-financiare a Fe­de­rației

 1. Stabilirea contribuţiei anuale a asociaţiilor c.a.r.p. afiliate la Federaţia Naţională “OMENIA”;
 2. Identificarea de sponsorizări şi fonduri ne­ram­bur­sabile necesare finanţării unor activităţi ale
 3. Fede­ra­ţiei Naţionale “OMENIA” pentru:
 • organizarea unor schimburi de bune practici între c.a.r.p.-urile membre şi a unor cursuri în ca­drul centrului de management și advocacy pentru dez­voltarea competențelor profesio­nale ale resurselor umane;
 • plata colaboratorilor de prestigiu la revista “OMENIA” şi ai pos­tu­lui de televiziune “OmeniaTV”;
 1. Elaborarea proiectelor de buget şi prezentarea acestora spre aprobare în forumurile anuale ale Federației;
 2. Verificarea modului de aplicare şi respectare a actelor nor­mative în vigoare în domeniul financiar-con­ta­bil, a reali­zării bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentarea ra­portului cu constatările rezultate.